25 september 2012

PRESSMEDDELANDE FRÅN RFODREGERINGENS BUDGETFÖRSLAG 2013 EN FLIRT MED SVERIGEDEMOKRATERNA?!

Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD, är kritisk till regeringens bristande mångfaldspolitik.
På kort tid har Sveriges kulturpolitik svängt från att betona mångfald i Sverige till att nästan helt
negligera den breda och djupa kulturkompetens som finns här i landet.
– Man skulle kunna tro att det är Sverigedemokraterna som dikterar kulturpolitiken, säger ordföranden i Riksförbundet Thomas Tejle som också är en av initiativtagarna för Sveriges idag främsta världsmusikfestival, Urkult i Näsåker.
Kulturrådets stöd till mångkulturkonsulenter har minskat kraftigt de senaste åren och tjänsterna blir allt färre. Ämnet mångfald i kulturlivet i betydelsen att all världens musik som finns i Sverige skall höras mer och nå flera har försvunnit från resonemangen i regeringens kulturbudget.

 De senaste åren har begreppen växlat från invandrarkultur, etnisk kultur, världskultur, mångkultur till
dagens interkultur. Men oberoende av begrepp har de som ägnar sig åt musik och dans från andra kulturer, de som bidrar till en levande mångfald i Sverige, inte fått ett ökat utrymme i kulturpolitiken.

I Sverige finns en rikedom av kulturell mångfald. Utövarnas konstnärliga kompetens har ökat inte minst tack vare att allt fler konstnärliga högskolor öppnats för folkmusik, världsmusik, -dans.
När regeringen diskuterar ”interkultur” i årets budgetproposition handlar det om utbyte mellan Sverige och andra länder. Frågan om mångfald i Sverige anses som löst genom att man i alla myndigheters instruktioner skriver om vikten av ett interkulturellt perspektiv i verksamheten. Men verkligheten talar ett annat språk. Regeringens kulturpolitik har under de senast åren ökat utanförskapen och ökat arbetslösheten bland kulturarbetare med bakgrund i andra länder.

Genom projektet Samverkan för mångfald har RFoD tagit tempen på situationen för professionella artister inom folk- och världsmusik / folk- och världsdans med bakgrund utanför Sverige. Projektet visar att kulturpolitiken inte tar ansvar för att dessa artister ska höras och synas i kulturlivet. Invandrade musikers kompetens bör tas tillvara mycket mera. Och detta kräver särskilda resurser. Se projektrapport.

 – Låt mångfald bli en tillgång för många fler, säger Thomas Tejle. Vi blir rikare av konstnärliga upplevelser och genom nya kulturella kunskaper. Musik och dans kan bygga broar mellan individer och grupper – bidra till integration.

RFoD anser att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att förbättra villkoren för kulturutövare med bakgrund utanför Sverige.

Stockholm den 23 september 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar